Cesta Iva Slavca 1
4000 Kranj, Slovenija
Telefon: 04/280-46-00
Uporabniško ime:
Geslo:
Avtomat.:
Registriraj se!  Pozabili geslo?31.05.19 Priprava zahtevkov
Pomembno...
22.05.19 Mednarodna šola mladih rejcev 2019
Vabljeni...
09.05.19 Poročilo za mlade prevzemnike
Pomembno!!!
19.03.19 Politika varstva osebnih podatkov
Pomembno...
15.03.19 Kviz Mladi in kmetijstvo
Vabljeni...
Več objav

Kmetijsko svetovanje
Specialistično svetovanje | Živinoreja

Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj
tel. 04/280 46 31, 040/530 230
faks 04/280 46 12, E-pošta: franc.pavlin@kr.kgzs.si
Ko govorimo o kmetijstvu na Gorenjskem, najprej pomislimo na živinorejo. Zaradi naravnih danosti je tudi poljedelstvo podrejeno živinoreji, saj se precejšen delež krme pridela na njivskih površinah.

Najbolj je razvita govedoreja, sledi drobnica, reja prašičev, konj in perutnine. Svetujemo na področju prehrane živali in z izračunavanjem obrokov. Cilj je več mleka in mesa odlične kakovosti ob zniževanju stroškov na enoto in upoštevanju standardov.
Kakovost mleka se je močno izboljšala med leti 1991 in 1995, danes pa lahko rečemo, da je kvaliteta mleka na evropskem nivoju. Pred desetimi leti je bilo pod splošno uveljavljeno mejo za število MO v mleku ( 100.000 MO/ml mleka) 71 – 84% odstotkov mleka, v letu 2005 pa že skoraj vse mleko (98%).

Tudi št. somatskih celic se zmanjšuje. V zadnjih desetih letih se je količina mleka pod mejo 400.000 SC/ml povečala z 79% na 91%. Vseskozi se je dvigovala mlečnost kontroliranih krav, ki je bila 500 do 800 kg nad Slovenskim povprečjem.

Tabela: Povprečna mlečnost kontroliranih krav na kmetijah na Gorenjskem v standardni laktaciji

Leto Mleko (kg) Mašč. (%) Beljak. (%) PP (dni)
1980 3.661 3,86 - 96
1985 3.628 3,84 - 106
1990 4.509 3,82 - 106
1995 5.219 3,97 3,23 111
2000 5.921 4,14 3,33 123
2004 6.433 4,14 3,29 -

Dvig mlečnosti je rezultat svetovalnega dela na področju prehrane in reje živali in selekcijskega dela.

Rejcem svetujemo tudi pri novogradnjah in adaptacijah hlevov in pomožnih objektov na kmetiji: gnojišča, seniki, silosi,… Letno izdelamo 25 – 30 idejnih projektov notranje ureditve hlevov. V novih ali obnovljenih hlevih so izboljšani zoohigienski pogoji reje, kar je predpogoj za uspešno rejo živine.

Vse več je predpisov na področju kmetijstva, ki tako ali drugače usmerjajo ali omejujejo živinorejo – mlečne kvote, neposredna plačila v kmetijstvu, predpisi o varstvu okolja in živali, predpisi o graditvi objektov,… Ti predpisi lahko posredno ali neposredno vplivajo na tehnologijo reje in dohodkovni položaj rejcev, zato veliko pozornosti pri svetovanju posvečamo tej problematiki.

Tudi v prihodnje bo potrebno še veliko svetovalnega dela pri prilagajanju tehnologij reje živine spreminjajočim se predpisom na tem področju. To zadeva predvsem področje prehrane živali, sistemov reje in vplivov živinoreje na okolje.

Strukturne spremembe v kmetijstvu se bodo nadaljevale. Število kmetij in rejcev živine se bo zmanjševalo, povečevala pa se bo povprečna velikost kmetij in čred. Skupno število živine na Gorenjskem se nebi smelo zmanjševati, ker bi to pomenilo zaraščanje kmetijskih površin in poslabšanje izgleda kulturne krajine. Pri tem ima velik vpliv kmetijska politika, ki mora zagotavljati take pogoje, da bo živinoreja ostala pomembna panoga pri zagotavljanju zadostnih količin zdrave hrane za naš narod.
Kategorije iz te teme
Živinoreja
Rastlinska pridelava
Ekonomika
Razvoj podeželja
Ribogojstvo
Novice iz te teme
21.11.18 Predstavitev nove gradbene zakonodaje
21.11.18 Predstavitev nove gradbene zakonodaje
04.02.16 Izvajanje nitratne direktive v praksi

Fotografija iz te teme

Ostale fotografije
Ostale galerije
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu
ARSKTRP
KUPUJMO DOMAČE
Domača vas
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
MKGP
INNOV-H2O
SloVino
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Copyright (c) 2007-2013 KGZ Kranj. Vse pravice pridržane
Produkcija SloVino / O piškotkih